ProBrann Leietaker-app

1. Tilgang til ProBrann.no

Denne brukermanualen gir en kort innføring av hvordan Probrann.no kan benyttes av vaktmester / driftspersonell.

Intensjonen med Probrann.no er at brukere, driftspersonell og eiere av byggverket skal ha et enkelt felles system for å dele nødvendig informasjon og dokumentasjon for å overholde sitt brannvernansvar (jf. forskrift om brannforebygging).

PROBRANN er tilgjengelig i følgende flere versjoner eller nivåer:

 1. PROBRANN Denne er tiltenkt byggeier og forvalter av bygningen. Inneholder alle funksjoner som er nødvendig for eier, forvalter, drifter og brukere av bygg mht. sine brannvernplikter iht. Forskrift om brannforebygging.
 2. PROBRANN Leietaker app. Denne er spesielt tilpasset til bruk for leietaker, og er en enklere versjon enn fullversjonen.
 3. PROBRANN Ansatt-app. Dette er den enkleste versjonen av PROBRANN, tilpasset bruker av bygget. Versjonen inneholder tilgang til instrukser, branntegninger, kurs / opplæring og avviksrapportering.
 4. PROBRANN Vaktmester-app. Denne er spesielt tilpasset driftspersonell til bygget. Appen gir tilgang til de oppgaver som er tildelt driftspersonell som, egenkontroller, servicer og avvik.

PROBRANN Vaktmester-app er et verktøy for driftspersonell for å ivareta det systematiske brannsikkerhetsarbeidet, herunder for at driftspersonell skal fange opp og håndtere kritiske avvik. Fokus på brannvernarbeid, systematisert via PROBRANN, vil både gi redusert sannsynlighet for at brann oppstår, samt bedre forutsetningene for at utfallet ved en brann blir akseptabelt.

Sentrale begreper

 • Med byggverk menes bygninger, konstruksjoner og anlegg.
 • Bruker er enten eieren selv eller den som har avtale med eieren om bruk av byggverket (Leietaktere). Dersom den som har avtale med eier om bruk av byggverket fremleier sin bruksrett, er det den nye brukeren som er «den som har rett til å bruke byggverket» i denne bestemmelsen.
 • Med virksomhet menes ethvert offentlig og privat foretak uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig fortjeneste eller ikke.

 

Tilgang til Probrann.no for leietakere / brukere gis via tilsendt mail, se. Fig 1

Mailen genereres fra Probrann.no til «Hovedkontakt hos Leietaker / Bruker, av «Adminbruker[1]»

 • NB! Leietakere / Bruker kan selv velge hvem som er «Hovedkontakt» for respektive leietaker, og som får tilsendt denne mailen. Se menyvalg 6. Ansatt admin, og Fig 7, pkt. A

 

Ved å benytte vedlagt link i mail, vil dette gi direkte tilgang til sin Leietakerhåndboken (LT), se Fig.2.

[1] Adminbruker er normalt representant for eier, som kan være driftsleder, forvaltningsleder eller eiendomssjefen.

Fig.1 e-post til leietaker

Fig. 2 LT «førsteside»

Menyvalg

2. Egenkontroll

Nødvendige brannrunder for leietakere / brukere, reguleres av «Admin.-bruker» i hoved-brannboken (Probrann.no). Hyppighet på egenkontroll settes iht. risikovurdering / erfaring og blir varslet til leietakere / brukere med en mail, se Fig 3.

Ved å benytte link i mail, vil dette gi direkte tilgang for alle virksomheter i byggverket til egenkontroll-rutinene med oppgitte oppgaver. Se Fig. 4.

Egenkontrollen gjennomføres iht. opplistede sjekkpunkter.

 • Dersom det registreres avvik ifm. kontrollrunden, registreres dette ved å krysse av for «Nei». Se Fig 4, Avvik vil fremkomme automatisk i «avviksmodulen». (Se menyvalg 5 Avvik, Fig. 5.)
 • Dersom sjekkpunkt ikke stemmer med deres område / etasje, benyttes avkrysning «Ikke relevant[1]»
 • Når kontrollen er ferdigstilt, trykkes det på «LAGRE» knappen Se Fig 4

Fig. 3. e-post på egenkontroll

[2] Sjekkpunkt er lager for hele byggverket og derfor kan det forekomme sjekkpunkter hos enkelte leietakere / brukere som ikke er relevant.

Fig. 4 Egenkontroll skjema leietakere / brukere

3. Instrukser

Under denne menyen er det vedlagt alle branninstrukser som tilkommer dere som leietaker / brukere.

Ved opplæring av ansatte skal instrukser og rutiner under denne menyen gjennomgås med den enkelte ansatte. Se Fig 6 og Fig. 8.

4. Branntegninger

Under denne menyen er det vedlagt alle branntegninger som tilkommer dere som leietaker / brukere.

Ved opplæring av ansatte skal branntegninger mm. under denne menyen, gjennomgås med den enkelte ansatte. Se Fig 6 og Fig. 8.

Under denne menyen vil det normalt ligge branntegninger, rømningsplaner og orienteringsplaner for hele bygget. Dette fordi det er til fordel at alle i bygget kjenner til den totale brannsikkerheten.

5. Avvik

Avviksmeny gjelder for deres område / etasje leieforhold. Se Fig. 5

Følgende funksjoner er mulig å benyttes for Leietaker / brukere, under avviksmeny

 • Registrere nye avvik, som er knyttet opp til sin «bruker» ved å benytte
 • Overvåke / etterse fremdrift og utførte oppgaver på de enkelte avvik, jf fargekoder

Fig. 5 Avviksmeny

6. Ansatt admin

Under denne menyen skal alle ansatte hos leietaker / bruker registreres. Se fig. 6. Menyen vil også gi oversikt over hvilke oppgaver den ansatte skal ha opplæring / gjennomgang av og dokumentasjon på om den enkelte ansatte har utført opplæring og kurs.

A Registrere ansatte

Ved å benytte  kan «hovedkontakt» (se Fig 7, pkt A) registrere ansatte med Fornavn, Etternavn og e-mail. (minimum opplysninger)

Det er i tillegg mulig å legge i mobilnummer og dato på når ansatte begynte i firma.

(NB Feltet med ansatthåndbok, registreres automatisk, og er kun ment som visning av «link» til ansattes tilgang til «Ansattboken» se egen brukermanual; PROBrann Brukerhåndbok)

Pkt 1 i Fig. 6 Brannvernopplæring

Under «Brannopplæring» se Fig 8 finner en sjekkpunkter på hva den enkelte ansatte skal ha av opplæring når de begynner i arbeid i byggverket. Dette gjelder alle typer stillinger som; fulltid, deltid og vikar mm.

Pkt 2 i Fig. 6 Brannkurs

Under Brannkurs ligger det kurs som den enkelte ansatte skal ta. Dette kan være generelle brannvernkurs, eller tilpasset brannkurs til byggverket.

Pkt 3 i Fig. 6 Historikk

Dette punktet viser og dokumenterer hvilke aktiviteter den enkelte ansatte har utført.

Fig. 6 Ansatte admin

Fig. 7 Registrering av ansatt

Fig. 8 Brannvernopplæring

7. Rapport opplæring

Under denne menyen finner det en komplett liste over alle kurs og opplæring den enkelte ansatte har utført i Ansatt håndboken.

8. Ansatthåndboken

Hver enkelt registrerte ansatte kan få tilgang til Ansatthåndboken (se egen brukermanual for PROBrann ansatthåndboken).

For å gi de ansatte tilgang til Ansatthåndboken, benyttes denne menyen for å sende en link til den enkelte ansatte, se Fig 10 mail til ansatte.

 • Eller en kan sende link til den enkelte ansatt ved å «trykke» på navnet

Fig 9 Link til ansatthåndbok

Fig. 10 mail til leietaker

ProBrann Ansatt-app

1. Tilgang til ProBrann.no

Denne brukermanualen gir en kort innføring av hvordan Probrann.no kan benyttes av vaktmester / driftspersonell.

Intensjonen med Probrann.no er at brukere, driftspersonell og eiere av byggverket skal ha et enkelt felles system for å dele nødvendig informasjon og dokumentasjon for å overholde sitt brannvernansvar (jf. forskrift om brannforebygging).

PROBRANN er tilgjengelig i følgende flere versjoner eller nivåer:

 • PROBRANN Denne er tiltenkt byggeier og forvalter av bygningen. Inneholder alle funksjoner som er nødvendig for eier, forvalter, drifter og brukere av bygg mht. sine brannvernplikter iht. Forskrift om brannforebygging.
 • PROBRANN Leietaker app. Denne er spesielt tilpasset til bruk for leietaker, og er en enklere versjon enn fullversjonen.
 • PROBRANN Ansatt-app. Dette er den enkleste versjonen av PROBRANN, tilpasset bruker av bygget. Versjonen inneholder tilgang til instrukser, branntegninger, kurs / opplæring og avviksrapportering.
 • PROBRANN Vaktmester-app. Denne er spesielt tilpasset driftspersonell til bygget. Appen gir tilgang til de oppgaver som er tildelt driftspersonell som, egenkontroller, servicer og avvik.

PROBRANN Vaktmester-app er et verktøy for driftspersonell for å ivareta det systematiske brannsikkerhetsarbeidet, herunder for at driftspersonell skal fange opp og håndtere kritiske avvik. Fokus på brannvernarbeid, systematisert via PROBRANN, vil både gi redusert sannsynlighet for at brann oppstår, samt bedre forutsetningene for at utfallet ved en brann blir akseptabelt.

Sentrale begreper

 • Med byggverk menes bygninger, konstruksjoner og anlegg.
 • Bruker er enten eieren selv eller den som har avtale med eieren om bruk av byggverket (Leietaktere). Dersom den som har avtale med eier om bruk av byggverket fremleier sin bruksrett, er det den nye brukeren som er «den som har rett til å bruke byggverket» i denne bestemmelsen.
 • Med virksomhet menes ethvert offentlig og privat foretak uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig fortjeneste eller ikke.

Tilgang til Probrann.no for Ansatte gis via tilsendt mail, se. Fig 1

Mailen genereres fra Probrann.no til «Hovedkontakt hos Leietaker / Bruker, av «Adminbruker[1]»

Ved å benytte vedlagt link i mail, vil dette gi direkte tilgang til sin Ansatt-appen, se Fig.2.

[1] Adminbruker er normalt representant for eier, som kan være driftsleder, forvaltningsleder eller eiendomssjefen.

Fig.1 e-post til ansatte

Fig. 2 «førsteside»

Menyvalg

2. Din Profil

Viser opplysninger som er registrert på deg. Disse opplysninger kan revideres.

3. Instrukser

Under denne menyen er det vedlagt alle branninstrukser som tilkommer deg som ansatt i byggverket.

Ved opplæring av ansatte skal instrukser og rutiner under denne menyen gjennomgås med den enkelte ansatte. Se Fig 4.

4. Branntegninger

Under denne menyen er det vedlagt alle branntegninger som tilkommer dere som ansatt i byggverket

Ved opplæring av ansatte skal branntegninger mm. under denne menyen gjennomgås med den enkelte ansatte. Se Fig 4.

Under denne menyen vil det normalt ligge branntegninger, rømningsplaner og orienteringsplaner for hele bygget. Dette fordi det er til fordel at alle i bygget kjenner til den totale brannsikkerheten.

5.Ta kurs

Under denne menyen er opplistet alle kurs den enkelte ansatte kan ta i sin virksomhet. Se Fig. 3

Alle kurs må gjennomføres, og vil måles mot nødvendig score for å bli godkjent.

Fig. 3 Ta kurs

Fig. 4 Brannvernopplæring

3. Instrukser

Under denne menyen er det vedlagt alle branninstrukser som tilkommer dere som leietaker / brukere.

Ved opplæring av ansatte skal instrukser og rutiner under denne menyen gjennomgås med den enkelte ansatte. Se Fig 6 og Fig. 8.

4. Branntegninger

Under denne menyen er det vedlagt alle branntegninger som tilkommer dere som leietaker / brukere.

Ved opplæring av ansatte skal branntegninger mm. under denne menyen, gjennomgås med den enkelte ansatte. Se Fig 6 og Fig. 8.

Under denne menyen vil det normalt ligge branntegninger, rømningsplaner og orienteringsplaner for hele bygget. Dette fordi det er til fordel at alle i bygget kjenner til den totale brannsikkerheten.

5. Avvik

Avviksmeny gjelder for deres område / etasje leieforhold. Se Fig. 5

Følgende funksjoner er mulig å benyttes for Leietaker / brukere, under avviksmeny

 • Registrere nye avvik, som er knyttet opp til sin «bruker» ved å benytte
 • Overvåke / etterse fremdrift og utførte oppgaver på de enkelte avvik, jf fargekoder

Fig. 5 Avviksmeny

6. Ansatt admin

Under denne menyen skal alle ansatte hos leietaker / bruker registreres. Se fig. 6. Menyen vil også gi oversikt over hvilke oppgaver den ansatte skal ha opplæring / gjennomgang av og dokumentasjon på om den enkelte ansatte har utført opplæring og kurs.

A Registrere ansatte

Ved å benytte  kan «hovedkontakt» (se Fig 7, pkt A) registrere ansatte med Fornavn, Etternavn og e-mail. (minimum opplysninger)

Det er i tillegg mulig å legge i mobilnummer og dato på når ansatte begynte i firma.

(NB Feltet med ansatthåndbok, registreres automatisk, og er kun ment som visning av «link» til ansattes tilgang til «Ansattboken» se egen brukermanual; PROBrann Brukerhåndbok)

Pkt 1 i Fig. 6 Brannvernopplæring

Under «Brannopplæring» se Fig 8 finner en sjekkpunkter på hva den enkelte ansatte skal ha av opplæring når de begynner i arbeid i byggverket. Dette gjelder alle typer stillinger som; fulltid, deltid og vikar mm.

Pkt 2 i Fig. 6 Brannkurs

Under Brannkurs ligger det kurs som den enkelte ansatte skal ta. Dette kan være generelle brannvernkurs, eller tilpasset brannkurs til byggverket.

Pkt 3 i Fig. 6 Historikk

Dette punktet viser og dokumenterer hvilke aktiviteter den enkelte ansatte har utført.

Fig. 6 Ansatte admin

Fig. 7 Registrering av ansatt

Fig. 8 Brannvernopplæring

7. Rapport opplæring

Under denne menyen finner det en komplett liste over alle kurs og opplæring den enkelte ansatte har utført i Ansatt håndboken.

8. Ansatthåndboken

Hver enkelt registrerte ansatte kan få tilgang til Ansatthåndboken (se egen brukermanual for PROBrann ansatthåndboken).

For å gi de ansatte tilgang til Ansatthåndboken, benyttes denne menyen for å sende en link til den enkelte ansatte, se Fig 10 mail til ansatte.

 • Eller en kan sende link til den enkelte ansatt ved å «trykke» på navnet

Fig 9 Link til ansatthåndbok

Fig. 10 mail til leietaker

ProBrann Vaktmester-app

1. Tilgang til ProBrann.no

Denne brukermanualen gir en kort innføring av hvordan Probrann.no kan benyttes av vaktmester / driftspersonell.

Intensjonen med Probrann.no er at brukere, driftspersonell og eiere av byggverket skal ha et enkelt felles system for å dele nødvendig informasjon og dokumentasjon for å overholde sitt brannvernansvar (jf. forskrift om brannforebygging).

PROBRANN er tilgjengelig i følgende flere versjoner eller nivåer:

 • PROBRANN Denne er tiltenkt byggeier og forvalter av bygningen. Inneholder alle funksjoner som er nødvendig for eier, forvalter, drifter og brukere av bygg mht. sine brannvernplikter iht. Forskrift om brannforebygging.
 • PROBRANN Leietaker app. Denne er spesielt tilpasset til bruk for leietaker, og er en enklere versjon enn fullversjonen.
 • PROBRANN Ansatt-app. Dette er den enkleste versjonen av PROBRANN, tilpasset bruker av bygget. Versjonen inneholder tilgang til instrukser, branntegninger, kurs / opplæring og avviksrapportering.
 • PROBRANN Vaktmester-app. Denne er spesielt tilpasset driftspersonell til bygget. Appen gir tilgang til de oppgaver som er tildelt driftspersonell som, egenkontroller, servicer og avvik.

PROBRANN Vaktmester-app er et verktøy for driftspersonell for å ivareta det systematiske brannsikkerhetsarbeidet, herunder for at driftspersonell skal fange opp og håndtere kritiske avvik. Fokus på brannvernarbeid, systematisert via PROBRANN, vil både gi redusert sannsynlighet for at brann oppstår, samt bedre forutsetningene for at utfallet ved en brann blir akseptabelt.

Sentrale begreper

 • Med byggverk menes bygninger, konstruksjoner og anlegg.
 • Bruker er enten eieren selv eller den som har avtale med eieren om bruk av byggverket (Leietaktere). Dersom den som har avtale med eier om bruk av byggverket fremleier sin bruksrett, er det den nye brukeren som er «den som har rett til å bruke byggverket» i denne bestemmelsen.
 • Med virksomhet menes ethvert offentlig og privat foretak uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig fortjeneste eller ikke.

Tilgang til Probrann.no for driftspersonell / vaktmester er oppgave basert, og gis via tilsendt mail, se. Fig 1

Mailen genereres hver tirsdag kl. 0900 fra Probrann.no til «driftspersonell eller vaktmester», dersom det er tildelt denne rollen en eller flere oppgaver.

Ved å benytte vedlagt link i mail, vil dette gi direkte tilgang til sin Vaktmester-app se Fig.2.

Alle tildelte oppgaver kan utføres via «førstesiden».

Ved å trykke på  kommer en dirkete inn i probrann.no, og kan utføres de tildelte oppgaver.

Fig.1 e-post til driftspersonell

Fig. 2 Vaktmester-app «førsteside»

Menyvalg

2. Vaktmester-app

Ved å benytte seg av link i tilsendt mail (Fig 1) kommer en direkte til de oppgaver som er tildelt vaktmester / driftspersonell.

Oppgaver som kan tildeles driftspersonell/ vaktmester via «vaktmester-app» er :

 • Egenkontroller
 • Servicer
 • Øvelser
 • Avvik

Tildeling av oppgaver til «vaktmester-app» gjøres ved å føre opp navnet til den som en bestemmer skal være «Ansvarlig utførende» ( alt. Ansvarlig for avviket) se Fig 3.

Det samme gjelder for Service oppgaver under «Installasjoner/admin»

Oppgaver ifm. øvelser under «Opplæring/øvelser»

Valg av personer som kan være «Ansvarlig utførene» er de personer som er ført opp i probrann.no/ administrasjon/Personer se Fig 4.

Personene må oppføres med minimum navn og mail for at utsendelse av automatisk mail skal fungere.

Fig. 3. tildeling av oppgaver

Fig. 4 Ansvarlig utførende

3. Avvik

Vaktmester-app omfatter også avvik behandling, se Fig 2.

Avviksmeny gjelder for hele bygget. Se Fig. 5

Fig. 5 Avviksmeny

Varslingsrutiner i probrann.no

Hvem blir varslet* via mail fra probrann.no

 • Byggeirer & forvaltere
 • Driftspersonell/ vaktmester
 • Leietakere
 • Brukere/ansatt

*Probrann.no melder fra når det skal avholdes brannforebyggende aktiviteter.

Hva varsler probann.no om

 • Service intervaller
 • Egenkontroll intervaller
 • Avvik som blir registrert, og har oppgaver
 • Øvelser

Når varsler probrann.no  

 • Hver mandag eller tirsdag
 • På forfall
 • Ved registrering av avvik

Nivå 1 - Byggeier og forvaltere

 • Byggeriere og forvaltere av bygget
 • Brukere av fullversjon av probrann.no
 • Blir varslet hver mandag kl. 09.00 om «viktige datoer».
 • Mottar mail, men må logge på med brukernavn og passord
 • Skal videresende egenkontroll til leietaker

Oppsett; Det kan velges en person som mottar mail hver mandag kl.09.00 om pågående aktiviteter som service, egenkontroll, avvik eller øvelse som har forfalt.

Meny; Organisering/ mailmottaker – der en velger mailmottaker.

Nivå 2 - Driftpersonell/ vaktmester

 • Probrann Vaktmester-App.
  Denne er spesielt tilpasset driftspersonell til bygget.Appen gir tilgang til de oppgaver som er tildelt driftpersonell som, egenkontroller, service, øvelser og avvik
 • Blir varslet hver tirsdag kl.09.00 om «viktige datoer»
 • Ingen pålogging
 • Sendes kun dersom person er tildelt oppgave

Nivå 3 - Leietakere

 • Hovedkontakt hos leietaker får tilgang til probrann.no
 • Egen meny (redusert)
 • Tilsendt link på mail
 • Ingen innlogging
 • Tilsendt eget mail på egenkontroll
 • Oversikt over sitt ansvar og ansatte
 • Kan sende link til egen ansatte

Nivå 4 - Ansatte

 • Alle ansatte får tilgang
 • Egen meny (redusert)
 • Tilsendt link på mail
 • Ingen pålogging
 • Oversikt over instrukser og branntegninger
 • Kan ta E-kurs

Hvordan opprette ny leietaker og personer hos leietakere

Opprettelse av nye leietakere kan kun utføres av dem som har bruker/passord («superbruker») tilgang i probrann.no

 • Opprette ny leietaker:

Se steg for steg i bildet under.

Trykk på meny (1) Leietaker

Trykk på undermeny (2) Admin

Du vil da få opp bilde som vist i fig. 1 ved å trykke på (3) + NY LEIETAKER

Du vil da få opp bilde som vist i fig.2, der du legger inn nødvendige opplysninger

 • Dersom det er et ønske om å legge inn flere personer som leietaker, benyttes (4) ansatte under den enkelte leietaker.Her kan du legge inn navn og e-post, samt velge den personen som skal ha ansvar hoved- eller  reservekontakt.

Avvikbehandling

I følge med forebyggende brannvern, skal det registreres avvik for å kunne rette opp feil i forbindelse med brannvern, men det er også viktig å registrere avvik for å kunne evaluere sikkerheten på installasjoner og bygning i bruksperioden. 

Opprettelse av avvik kan gjøres fra flere plasser:

 • «hovedmenyen» Avvik/åpne avvik/nytt avvik
 • «hovedmenyen» Installasjoner/drift- i fm. Utførelse av service
 • «hovedmenyen» Egenkontroller/drift- i fm. Utførelse av egenkontroll
 • «hovedmenyen» Brannobjekt/Branntilsyn- i fm. Utførelse av tilsyn

De som registrere et avvik har alltid tilgang til avviket via sin tilgangsnivå, og kan følge med på fremdriften av avviket.

 

Forklaring til skjema

Pkt. 1 Avviket ; Overskrift på avviket bør benevnes enkelt, slik at de er lett forståelig hva avviket omhandler
Pkt. 2 Koblet mot;  Denne informasjonen blir automatisk registrert, dersom avviket registreres fra eks. service eller egenkontroll
Pkt. 3 Knyttes til installasjon; Under dette punktet kan man velge installasjon som er registrert på bygget. Registrering under pkt. 2 og 3 er viktig iht senere evaluering av type avvik .
Pkt. 4 Kommentar; Fritekst der en kan forklare hva avviket består i , hvor det er forekommet.
Pkt. 5 Automatisk mail til; Hentes automatisk fra hovedmeny på den personene som er registret som hovedansvarlig for brannvern i bygget. Se meny «Organisering/mailmottaker»
 

Delegering av ansvar for utbedring av avvik, har to muligheter. Kun et av alternativene skal benyttes.

 1. Dersom drift eller andre i brannvernorganisasjonen skal utbedre avviket, skal pkt. 6 benyttes.
 2. Dersom en ønsker at leietaker skal utbedre avviket, skal pkt. 8 benyttes.

Den som får tildelt oppgaven, vil bli varslet vi mail

 

Pkt. 6 Ansvarlig for avviket; Under dette punket kan en velge hvem som skal ha ansvaret for utførelsen av avviket. Ansvarlig velges fra egen liste som er hentet fra meny » Administrasjon/personer»
Pkt. 7 Utbedres av; Her er det fritekst der en kan oppgi hvem som skal utføre oppdraget, eksempel rørlegger, tømrer etc.
Pkt. 8 Hvis leietaker; Under dette punktet kan en velge hvilke leietaker som skal utbedre avviket. Under valgmenyen kan det velges navn på enten hoved- eller reservekontakt hos den aktuelle leietaker
Pkt. 9 Forfall; Under dette punktet, kan en sette frist for når avviket skal være lukket. Dersom ikke annet oppgis, settes fristen en uke etter registering.
Pkt. 10 Aktivitetsliste ; Her skal avviket fremdrift registres, frem til det enten er lukket eller avvist. Dette enkel oppsette er ment for å kunne informere alle som er involvert i avviket, om avvikets fremdrift.
Pkt. 11 ; Husk å trykke lagre ved alle endringer i skjema

Endre reserve / hovedkontakt på leietakere

Dersom en ønsker å endre «Hovedkontakt» eller «Reservekontakt» hos leietakere må følgende prosedyre følges:

 • Gå inn på meny Leietakere/Admin trykk på «ansatte» ( se Fig. 1) og legg inn person som mangler.
 • Trykk på ny ansatt og legg inn minimum navn og E-pos adresse ( se Fig. 2)
 • Velg om person skal være «Hovedkontakt» eller «Reservekontakt» ( Se Fig. 2)

Dersom personen allerede er lagt inn som leietaker kan en endre «Hovedkontakt» eller «Reservekontakt» ved å trykke på redigerings knappen for valgte person.

Velg deretter om person skal være «Hovedkontakt» eller «Reservekontakt» ( Se Fig. 2)

Fig.1 

Fig.2

Forklaring på ansvar for personer som er lagt inn i probrann.no

Brannboken (Probrann.no)  er inndelt i to «ansvarsområder».

Personer som skal ha tilgang eller på annen måte benytte Probrann.no, må derfor legges inn på et av «ansvarsområdene».

Nivå 1

Eiers ansvar (``superbruker``)

 • Under meny : «Administrasjon/Personer» legges personer som har ansvar i fm. «forebyggende brannsikkerhet». Dvs. Eiere/forvaltere/ driftsansvarlige/vaktmestere etc. (se Fig.1).
 • Brukerne legges inn med minimum navn og e-post.                                        Dersom de skal ha tilgang til Probrann.no som «superbruker» gis det brukernavn og passord.
  Ellers vil personen kun ha tilgang til probrann.no via tildelte oppgaver, som «ansvarlig utførende» på servicekontroll, egenkontroller og avvik.  Dette foregår via tilsendt E-pos med link til «Vaktmester-app«

Nivå 2

Brukers ansvar (Leietaker-app)

 • Under meny; «Leietakere/Admin» kan brukere legges inn ved å trykke på «Ansatte» under en bestemt leietaker (se Fig. 2).
 • På dette nivået registreres personer som normalt er leietakere / brukere av bygget. Personene legges inn med minimum navn og e-post og får tilgang til probrann.no «Leietaker-app»  tilsendt via e-post med link til «leietaker-app»
 • Se under meny; Leietaker/Leietaker-app.
  Her det er mulig å sende link til alle eller enkelt personer( se Fig. 3).
  Link til Leietaker-app sendes herfra,

  • enten til en enkelt kontaktperson (klikk på personen)
  • eller til begge kontaktpersonene for denne leietakeren
  • eller til alle kontaktpersoner for alle leietakere i bygget (egen knapp, klikk og VENT til ferdig)

Fig.1 

Fig.2

Fig.3